آزمایش Anti-LKM

آزمایش Anti-Liver Kidney Microsomal Antibodies

آزمایش tTG

آزمایش Tissue Transglutaminase Antibody

آزمایش ANCA

آزمایش آنتی‌بادی سیتوپلاسمیک نوتروفیل

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران