آزمایش گال

آزمایش گال یا اسکابئی

آزمایش چسب اسکاچ

آزمایش Scotch tape test

آزمایش میکروسپوریدیا

 میکروسپوریدیا Microsporidia

آزمایش تغلیظ مدفوع

Stool Concentration Technique

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران