آزمایشات روزانه

 

 

 

آزمایشات روزانه آزمایشگاه

آزمایشات روزانه آزمایشگاه دکتر شریفی

T3T4 – TSH– FT3 – FT4– Thyroid Uptake–  TBG– Anti TPO – Anti Tg – FSH – LH– Prolactin –Progesterone Estradiol–βHCG– Free βHCG – PAPP- A – UE3– Androstenedione– SHBG– AFP – Testosterone –DHEA- S - CEA CA 125 – CA19- 9 – CA15- 3–PAP–PSA – Free PSA – B2 Microglobulin –ACTH –HGH –IGF1 –Cortisol  Homocysteine    IGFBP3 – High sensitivity CRP – IL-2R–IL-6 –Renin–Myoglobin – CK-MB - Troponin I – NT- ProBNP – C-Peptide  Insulin–Microalbumin –Calcitonin  –Gastrin–Intact PTH– Osteocalcin -25 OH Vitamin D -Ferritin – Folic Acid  Vitamin B12 –EPO –ANA–dsDNA–TTG IgA–Cardiolipin IgM-Cardiolipin IgG  –Toxo IgM  –Toxo IgG -  RubellaIgM –Rubella IgG –CMV IgM–CMV IgG–HSV 1/2 IgM-HSV 1/2 IgG –VZV IgG–VZVIgM–EBV IgM –VCA IgG   HBsAg–Anti HBs–Anti HBc –HBc IgM –Anti HBe-  HBeAg –Anti HCV HIV 1/2 AbAnti HAV HAV IgM Pro- CalcitoninCarbamazepineDigoxin–Phenobarbital–Valporic Acid  Phenytoin– Digitoxin–Theophiline  Vancomycin  GGT –Mg–Zn – Na–K– Li– Monotest –  Bence jones –OFT-  Ham's test –Cold Aggl –Hb A1C-FDP-D. DimerFibrinogen –Aldolase –Amylase–Lactate -  Lipase–G6PD  –C3–C4 –IgG –IgA –IgM – Caeruloplasmin - Lupus Anti Coagulants Protein C–Protein S-Total IgE–Allergen Specific IgE Panels –Allergen Specific IgG Panel-Anti thrombinIII

 

آزمایشات هفتگی

 

 
آزمایشات شنبه

17OH Progesterone - Free testosterone - H.P IgM- H.P IgA

Factor V Activity Assay- CH50

آزمایشات یک شنبه Phospholipid  IgG–Phospholipid  IgMANCA Screen – P-ANCA– C-ANCA - Inhibin A
آزمایشات دوشنبه

Mycoplasma IgM – Mycoplasma IgG–Giardia Ag(Stool)- H.P Ag(Stool) H.p IgM

Free testosterone- 17OH Progesterone-Hb ElectrophoresisH.p IgA-

  Factor V Activity Assay–CH50

آزمایشات سه شنبه

TTg IgG – AntiGliadin IgA – AntiGliadin IgG

  Jo-1 – ScL70– ASCA – Ro(ssA) – LA(ssB) – Anti Sm- LkM1- Inhibin A-Protein Electrophoresis

HLA B27 – HLA B5 HLA B51 –  HLA Class I & II

آزمایشات چهارشنبه

Aldosterone – 17OH Progesterone – Free testosterone – H.P IgM - H.P IgA

 CH50 – Factor V Activity Aassy

آزمایشات پنج شنبه

AntiCCP –  CHLAMYDIA IgG – CHLAMYDIA IgM - Inhibin A

  ASMA – AMA – FANA – Listeria Ab – Endomysial (IgA) – Endomysial (IgG)

 

آزمایش باهماهنگی قبلی

APCA–Urine NAG –LeptinB – Oligoclonal Band(OCB)

Urine Electrophoresis Anti sperm Ab –IgG SubClasses – NMO Ab– Anti SLA- MacroProlactin– Inhibin B- PCR_CD Markers–Free Kappa –Free Lambda–LCI  –

سلامت جنین

 

دبل ماركر و تريپل ماركر روزانه  و كواد ماركر روزهاي فرد انجام مي شود

 

ساعات کار آزمایشگاه

 
ساعات كار ||:      30/6 صبح الي 12 شب( حتي روزهاي تعطيل )

آدرس: اصفهان –دروازه شیراز –ابتدای چهارباغ بالا –ابتدای بن بست دادستان   

آزمایشگاه دکتر شریفی

 تلفکس:

6627651 (0311) 

6627649(0311)

 

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران