فرا خوان اخير سازمان جهاني بهداشت در خصوص ارائه طر ح هاي تحقيقاتي

فرا خوان اخير سازمان جهاني بهداشت در خصوص ارائه طر ح هاي تحقيقاتي تحت عنوان Proposal for Demonstra در وب سایت آزمایشگاه دکتر شریفی ، آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان نیز به شرح زیر اشاره گردیده است.

پروژه هاي تحقيقاتي مي بايستي در زمينه هاي واكسن، درمان هاي جديد براي شرايط محلي يا حتي مراحل تشخيص و غيره باشد

 لازم به توضيح است اطلاعات بيشتر جهت ارائه پروپوزال ها و طر ح هاي تحقيقاتي در سايت هاي زير نيز قابل دسترسي است :

http://www.who.int/phi/demonstration projects/en/index.html

http://www.emro.who.int/rpc-news/call-for-demonstration-projects.html

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران